Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
12.03.2024

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу документального забезпечення Чернігівської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:
Здійснення комплексних заходів щодо ведення діловодства у відділі протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:
-    отримання вхідної кореспонденцію (листи Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України; звернення органів державної влади та управління; депутатські документи; звернення (у тому числі електронні) і телеграми громадян, звернення підприємств, організацій, звернення про вчинені кримінальні правопорушення; документи, що належать до листування за зверненнями та справами; запити у порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; кримінальні провадження; матеріали перевірок; спецповідомлення; матеріали з питань міжнародного співробітництва; відомче листування; судові документи; інші документи, зареєстровані в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі – ІС «СЕД») з подальшим роздруковуванням реєстрів та формуванням паперових книг обліку, передбачених номенклатурою справ відділу;
-    забезпечення своєчасної реєстрації вихідної та внутрішньої кореспонденції, перевірка правильність та повноти заповнення реєстраційно-моніторингової картки (коректне зазначення адресата, посилання на попередні документи, наявність додатків, підписів, віз, відмітки «ОКВ», здійснення зв’язку документів), повернення документів виконавцям, оформлених з порушенням вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 12.02.2019 № 27 (далі – Інструкції з діловодства) та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використанні і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199; передача повідомлень факсимільним зв’язком;
-    опрацювання низки документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану під час виконання функцій прокуратури;
-    своєчасна передача документів керівникам структурних підрозділів та прокурорським працівникам, заведення та формування за їх вказівкою наглядових проваджень, номенклатурних справ у паперовій та електронній формах з урахуванням впровадження ІС «СЕД»;
-    ознайомлення з документами керівників підрозділів та оперативних працівників згідно з вказівкою керівництва прокуратури;
-    контроль за строками виконання контрольних документів та доповідь керівнику структурного підрозділу про затримку їх виконання;
-    ведення обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів, щомісяця підготовка зведення про документообіг;
-    підготовка для передачі до відомчого архіву документів структурного підрозділу для подальшого зберігання, складання описів справ відділу у паперовій та електронній формах з урахуванням впровадження ІС «СЕД»;
-    спільно з керівником відділу складання номенклатурних справ структурного підрозділу.
Здійснення комплексних заходів, спрямованих на відправлення кореспонденції засобами фельд’єгерського та спеціального зв’язку.
Перед пакуванням вихідних документів у паперовій формі обов’язкова перевірка:
-    правильності оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів;
-    правильності зазначення адреси;
-    наявності усіх підписів на документі та додатках до нього;
-    наявності на документі даних про додатки та відповідність їх зазначеній кількості;
-    відповідність необхідної кількості примірників кількості адресатів;
-    адресування, пакування, зважування відправлення;
-    своєчасне формування та друк реєстрів на вихідну кореспонденцію з подальшим формуванням паперових книг обліку, передбачених номенклатурою справ відділу.
Перед відправленням кореспонденції перевірка реєстраційно-моніторингових карток вихідних документів на предмет повноти та коректності їх заповнення відповідно до вимог Інструкції з діловодства.
Документи, оформлені з порушенням вимог законодавства у сфері ведення діловодства, повертаються до структурного підрозділу на доопрацювання.
Здійснення комплексних заходів щодо забезпечення зберігання та упорядкування документаційного фонду, створеного за результатами діяльності Чернігівської обласної прокуратури, і передавання до Державного архіву Чернігівської області документів для державного зберігання у встановленому порядку. Приймання від працівників структурних підрозділів Чернігівської обласної прокуратури документів у паперовій та електронній формах, закінчених у діловодстві, у тому числі з грифом «Для службового користування», для зберігання та забезпечення видачі закінчених документів для тимчасового користування працівникам підрозділів обласної прокуратури, контроль за їх своєчасним поверненням.
Перевірка стану зберігання справ у структурних підрозділах Чернігівської обласної та окружних прокуратурах, надання їм практичної допомоги і консультацій щодо оформлення документів, які підлягають передаванню на зберігання.
Організація проведення експертизи цінності документів Чернігівської обласної прокуратури.
Узагальнення обліку документообігу у Чернігівській обласній прокуратурі.
Забезпечення збереженості службових документів, не розголошення інформації, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Виконання інших службових доручень керівництва, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань.
Умови оплати праці:
посадовий оклад, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».
Інформація про строковість призначення на посаду: строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:
1.    заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2.    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3.    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4.    копія паспорта громадянина України;
5.    копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6.    копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
7.    копія трудової книжки;
8.    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
9.    заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»;                 
10.    державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
Документи приймаються до 18 березня 2024 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян у Чернігівській обласній прокуратурі за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м.Чернігів
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Харченко Юлія Борисівна
(063) 961-10-16
Кваліфікаційні вимоги:
1.    Освіта - вища, освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра
2.    Досвід роботи - не потребує
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності:
    Вимога
    Компоненти вимоги
1.    Багатозадачність - здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
-    уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
-    здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
-    уміння управляти результатом і бачити прогрес.
2.    Якісне виконання поставлених завдань - чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
-    комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
-    розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
3.    Самоорганізація та самостійність в роботі - уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
-    здатність до самомотивації (самоуправління);
-    вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.
4.    Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
-    усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
-    здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Професійні знання:
    Вимога    Компоненти вимоги
1.    Знання законодавства
Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
-  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
2.    Знання законодавства
Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
3.    Знання законодавства у сфері
Знання:
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;
- Регламенту Чернігівської обласної прокуратури;
- Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27 (зі змінами);
- Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  № 1000/5
 

кількість переглядів: 161