Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
08.05.2024

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області

Посадові обов’язки:    
 
Здійснення роботи з виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27 (далі – Інструкція з діловодства), Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 27.09.2022  № 199 (далі – Інструкція), організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора, керівника  обласної прокуратури та  керівника окружної прокуратури, що стосуються питань діловодства.
Отримання вхідної кореспонденції (звернення органів державної влади та управління; депутатські звернення (у тому числі електронні) громадян, звернення підприємств, організацій, звернення про вчинені кримінальні правопорушення; документів, що належать до листування за зверненнями та справами; запитів у порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; кримінальних проваджень матеріалів перевірок; спецповідомлень; матеріалів з питань міжнародного співробітництва; відомчого листування; судових документів; інших документів, зареєстрованих в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі – ІС «СЕД») з подальшим роздруковуванням реєстрів та формуванням паперових книг обліку, передбачених номенклатурою справ;
Забезпечення своєчасної реєстрації вихідної та внутрішньої кореспонденції, перевірка правильності та повноти заповнення реєстраційно-моніторингової картки (коректне зазначення адресата, посилання на попередні документи, наявність додатків, підписів, віз, здійснення зв’язку документів), повернення документів виконавцям, оформлених з порушенням вимог законодавства у сфері ведення діловодства;
Опрацювання низки документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства, тобто є службовою інформацією;
Своєчасна передача документів керівнику та прокурорським працівникам, заведення та формування за їх вказівкою наглядових проваджень, номенклатурних справ;
Проведення ознайомлення з документами керівників та оперативних працівників;
Стеження за строками виконання контрольних документів та доповідь керівнику про затримку їх виконання;
Ведення обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів, підготовка щомісячного зведення про документообіг;
Спільно з керівником складання номенклатури справ.
Виконання функції та обов’язків служби управління персоналом:
- забезпечення ведення, обліку, збереження особових справ та трудових книжок державних службовців та робітників окружної прокуратури;
- здійснення підготовки матеріалів з питань призначення, переведення, звільнення робітників окружної прокуратури;
- ведення обліку особового складу державних службовців, прибиральників службових приміщень, водіїв  згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
- забезпечення своєчасного обчислення стажу за вислугу років державним службовцям  та робітникам.
- ведення обліку надання відпусток.
Виконання вимог законодавства, що регламентують вступ на державну службу, її проходження та припинення. Здійснення підготовки матеріалів з питань призначення, переведення, просування по службі, звільнення, присвоєння рангів державних службовців окружної прокуратури, встановлення надбавок до посадових окладів тощо.
Забезпечення дотримання вимог законодавства про державну службу при:
- розробленні спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії  «В» окружної прокуратури;
- проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби окружної прокуратури;
- організація роботи  щодо складання Присяги державного службовця.
Розроблення посадових інструкцій державних службовців.
Участь у складанні індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців окружної прокуратури.
Перед пакуванням вихідних документів у паперовій формі обов’язкова перевірка:
- правильності оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів;
- правильності зазначення адреси;
- наявності усіх підписів на документі та додатках до нього;
- наявності на документі даних про додатки та відповідність їх зазначеній кількості;
- відповідності необхідної кількості примірників кількості адресатів;
- адресування, пакування, зважування, маркування конвертів, бандеролей, посилок, які відправляються через поштове відділення головпоштамту, вузол спецзвязку;
- своєчасне формування та друкування реєстрів на вихідну кореспонденцію з подальшим формуванням паперових книг обліку, передбачених номенклатурою справ відділу;
- надсилання документів в день їх одержання від оперативних працівників або не пізніше наступного робочого дня.
Документи, оформлені з порушенням вимог законодавства у сфері ведення діловодства, повертаються на доопрацювання.
Отримання  на поштовому відділенні цінних листів, посилок, бандеролей. Забезпечення ведення книги обліку цінних листів, бандеролей та посилок.
Здійснення доставки кореспонденції у поштове відділення.
Підготовка звітів про використані кошти на відправлення кореспонденції.
Підготовка до зберігання та використання справ, створених із документів, в архіві Чернігівської окружної прокуратури:
- складання описів справ;
-  передача справ до архіву прокуратури;
-  забезпечення збереження документів;
-  дотримання порядку видавання справ з архіву у тимчасове користування.
Забезпечення збереженості службових документів, нерозголошення інформації, що стала йому відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Виконання інших службових доручень керівництва, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених  завдань.
 
Умови оплати праці:
 
посадовий оклад, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:   
 
Строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
 
Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:
 
1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4. копія паспорта громадянина України;
5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
7. копія трудової книжки;
8.підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
9. заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»;                 
10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
Документи приймаються до 17 травня 2024 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян Чернігівської окружної прокуратури за адресою: вул. Шевченка,1 м. Чернігів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу:
  
Чемерис Тетяна Валентинівна
(0462) 67-41-02
[email protected]
 
Вимоги до компетентності:
 
1. Багатозадачність:    
- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
- уміння управляти результатом і бачити прогрес.
2. Якісне виконання поставлених завдань:    
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
3. Самоорганізація та самостійність в роботі:    
- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
- здатність до самомотивації (самоуправління);
- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.
4. Ефективність координації з іншими:   
- здатність налагоджувати зв’язки із співробітниками окружної прокуратури, структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.
5. Відповідальність:   
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Кваліфікаційні вимоги:

1.    Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
2.    Досвід роботи - не потребує.
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:
 
1. Знання законодавства:   
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання законодавства у сфері:   
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про звернення громадян»;
- Закону України «Про  доступ до публічної інформації»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.

3. Практичні знання у сфері:
Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу.
 

кількість переглядів: 201