Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
05.07.2023

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення Чернігівської обласної прокуратури

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення
 Чернігівської обласної прокуратури
Посадові обов’язки:  
Участь у підготовці документів та здійсненні заходів щодо координаційної діяльності обласної прокуратури у сфері протидії злочинності, зокрема:
- матеріалів для розгляду на координаційних та спільних нарадах під головуванням керівника обласної прокуратури;
- проєктів порядку денного координаційних та спільних нарад під головуванням керівника обласної прокуратури, запрошень працівникам обласної прокуратури, окружних прокуратур, керівникам правоохоронних та інших державних органів, протоколів та постанов таких нарад;
- здійсненні у взаємодії зі структурними підрозділами обласної прокуратури контролю за  виконанням рішень координаційних та спільних нарад у керівника обласної прокуратури, вивчення повноти та якості їх реалізації, вирішенні питання щодо зняття рішень з контролю або його продовження;
- підготовці та опрацюванні наказів, завдань і доручень керівника обласної прокуратури з питань координаційної діяльності;
- вивченні стану та ефективності координаційної діяльності, внесенні пропозицій щодо її удосконалення, ведення обліку координаційних та спільних нарад, проведених керівником обласної прокуратури, його першим заступником та заступниками та керівництвом окружних прокуратур;
- проведенні перевірок з питань організації координаційної діяльності в окружних прокуратурах, наданні практичної допомоги їх керівникам, контроль за усуненням виявлених недоліків;
- проведенні навчально-методичних заходів, стажуванні працівників окружних прокуратур.
Здійснення систематизації та обліку актів законодавства, підтримання їх текстів у контрольному стані.
Підготовка інформаційних оглядів про нове законодавство.
Проведення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників органів прокуратури  про набрання чинності чи втрату чинності законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, їх офіційне оприлюднення, а також надання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів у контрольному стані.
Участь у підготовці аналітичних документів про стан роботи органів прокуратури, результати на основних напрямах діяльності та забезпечення стану законності і правопорядку у регіоні, стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях та їх судового розгляду, інформацій до органів державної влади та місцевого самоврядування.
Внесення даних про проведену роботу та опрацювання документів в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України».
Підвищення свого професійного рівня шляхом індивідуального навчання, участі в навчальних заходах тощо
Забезпечення збереженості службових документів, нерозголошення таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Виконання інших службових доручень керівництва, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань.

Умови оплати праці:
посадовий оклад – 5800, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:
Строково, на період дії воєнного стану в Україні та до дня призначення суб’єктом призначення переможця конкурсного відбору на цю посаду, але не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:   
1.    заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2.    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3.    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4.    копія паспорта громадянина України;
5.    копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6.    копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
7.    копія трудової книжки (за наявності);
8.    завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України  «Про очищення влади» (за наявності);
9.    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
10.    державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
Документи приймаються до 11 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян у Чернігівській обласній прокуратурі за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу

Харченко Юлія Борисівна
(063) 961-10-16
 
Вимоги до компетентності:
1.    Якісне виконання поставлених завдань:
- чітке і точне формулювання мети цілей і завдань службової діяльності
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
2.    Аналітичні здібності:   
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
- вміння аналізувати інформацію та створювати інформаційних продукт;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.
3.    Цифрова грамотність:   
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- досвідчений користувач офісного пакету Microsoft Office;
- вміння використовувати системи електронного документообігу для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.
4.    Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Кваліфікаційні вимоги
1.    Освіта - Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.    Досвід роботи - не потребує.
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

Професійні знання
 
1.    Знання законодавства:   
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

2.    Знання спеціального законодавства:   
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Кримінального кодексу України;
- Кримінального процесуального кодексу України;
- Закону України «Про звернення громадян»;
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
-  Закону України «Про захист персональних даних»;
-  Наказу Генерального прокурора від 07.08.2020 № 365 «Про загальні засади організації роботи в органах прокуратури України»;
-  Наказу Генерального прокурора від 30.09.2021 № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»;
-  Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, затвердженого наказом Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28;
-  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2016 № 139 (із змінами);
-  Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 12.02.2019 № 27;
-  Наказу Генерального прокурора від 15.04.2020 № 191 «Про організацію роботи з питань правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури».
 
Начальник відділу
кадрової роботи та державної служби
Чернігівської обласної прокуратури                                                                                 Оксана БУЛАВКО

кількість переглядів: 638